Cái thiện và cái ác

Cuộc đàn áp hung bạo những người tuần hành hoà bình vì môi trường ngày 08/05/2016 tại Hà Nội và Sài Gòn, cuối cùng đã lắng xuống cùng với những dư âm của nó. Khi các sự kiện dần lộ ra, người ta đánh giá được tất cả mọi vấn đề.  Người mẹ bị hành…