Có còn biết ngượng?

VA : Bộ máy hành chính Thủ đô vẫn được tiếng là cũ kỹ, bảo thủ, nên cái việc đổ lỗi của “quan cây” cũng không làm ai bất ngờ cho lắm. Vậy nên, từ trước đến nay đã có nhiều vụ việc mà tư duy “đổ lỗi” có đất sống ở Hà Nội. Ví như…