Dân chủ, độc tài và tự do

   Tác giả: Aeon J. Skoble, Democracy, tyranny and liberty, Learn Liberty Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com Dân chủ khuyến khích tự do? Dân chủ có khuyến khích tự do hay không? Theo Giáo Sư Aeon Skoble, việc dân chủ khuyến khích tự do hoàn toàn khả thi, nhung không bảo đảm. Lý do…

Về Một Chế Độ Chính Trị Tốt Đẹp

Mọi Dân tộc sống trên trái đất này đều mong muốn xây dựng cho mình một chế độ chính trị tốt đẹp, từ đó con người được hưởng những giá trị hạnh phúc và tiến bộ nhất. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, dân tộc nào cũng hướng tới mục tiêu đó,…