Bản chất con người .

VÕ CÔNG LIÊM Bản chất là vốn tự tại của con người. Nam nữ, phụ lão ấu đều có bản chất. Vậy bản chất là gì? Có hai cách nhìn; một là tính khí tự nhiên do từ bẩm sinh mà ra. Hai là hiện hữu sự việc nằm trong nhân tính là cái quan…