CUỘC TRÒ CHUYỆN CỦA BA CÂY CỔ THỤ..

Một khu rừng nọ có ba cây cổ thụ đang bàn luận về tương lai Cây thứ nhất nói: “Một ngày nào đó tôi muốn được trở thành chiếc hộp đựng châu báu với hình dáng lộng lẫy”. Cây thứ hai nói: “Tôi muốn trở thành con thuyền to lớn . Tôi sẽ chở đức…