Những nội dung nào có thể vi phạm chuẩn mực cộng đồng tại Minds?

Một số quy tắc từ Minds về nội dung:

  1. Nội dung phải tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ;
  2. Nội dung không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác;

  3. Nội dung không chứa virus, malware, Trojan và các loại mã độc khác;

  4. Nội dung không được spam, phishing hay spoofing;

  5. Chủ tài khoản không được phép sử dụng tài khoản của mình để sách nhiễu hay theo dõi người khác;

  6. Nội dung không được nhắm đến một người khác với mục đích đe doạ, sách nhiễu, theo dõi trên mạng hoặc dùng bạo lực;

  7. Nội dung không được có các ngôn từ thù địch, kích động bạo lực, cũng như không vi phạm quyền riêng tư hay những quyền công luận của người khác;

  8. Nội dung có bạo lực, tình dục, và hình ảnh khoả thân cần được đánh dấu “Explicit” = chữ E;

  9. Nội dung không được cổ xuý cho tội ấu dâm hay các hành vi gây thương hại đến trẻ em, dẫn link về các nội dung này cũng không được cho phép.

Trên đây là một số điều chính về các nội dung có thể bị gỡ bỏ nếu vi phạm. Bạn có thể đọc toàn bộ các điều khoản “hợp đồng” dành cho người sử dụng Minds tại đây:

https://www.minds.com/p/terms