Định nghĩa của “Bán Nước”

Bán nước là gì? Thế nào là bán nước? Không có một định nghĩa cụ thể nào để miêu tả từ ngữ này cả. Khi nói đến “Bán Nước” người ta cứ nghĩ đó là một người bán đất nước của họ để đổi lấy tiền, như một món hàng trong một giao dịch thương…