Thế giới dạy dỗ con em họ như thế nào?

“Ai làm chủ giáo dục người đó có thể thay đổi thế giới.” – Gottfried Leibniz Chúng ta ai cũng biết tầm quan trọng của nền giáo dục từ ngàn xưa đến nay, bao gồm giáo dục con người, giáo dục nhân cách và tri thức, điều này ảnh hưởng vô cùng to lớn đến…