VIRUS CORONA BÁO HIỆU SỰ KẾT THÚC CỦA KỶ NGUYÊN TÂN TỰ DO. KỶ NGUYÊN TIẾP THEO SẼ LÀ GÌ?

Virus Corona là một thử thách gắt gao về chính trị. Nó sẽ phá hủy và định hình lại các quy tắc chính tri-xã hội hiện hành. Thời đại mới sẽ là một “Trái Đất-Pháo đài”, hay sẽ là một xã hội đã biến đổi dựa trên một hệ giá trị mới? NGHĨ LỚN HƠN…