Trên đời này, còn một kiểu người đáng sợ hơn tiểu nhân và ác nhân…

Trên thế giới này, người đáng sợ nhất, không phải tiểu nhân, cũng không phải ác nhân, mà là “2 chữ” này… Tôi có một người bạn, cô ấy kết hôn mới được mấy tháng đã ly hôn, bởi vì cô ấy không muốn sống phụ thuộc vào người khác. Cô ấy nói, chồng cô…

Trí Thức Việt Nam Hãy Liên Kết Lại !

Bây giờ, chúng ta cần có một nhóm trí thức thuộc hàng tinh hoa, có trách nhiệm với dân tộc, liên kết lại và tiến hành dịch sách từ các sách của Tây phương, về dân quyền, về kinh tế, về cách thức tổ chức chính trị, sách về chấn hưng dân khí, khai sáng…