Diễn Ðàn Thế Kỷ: Nguyễn Hưng Quốc – Biển Đông: Cần giữ nguyên trạng hay phải thay đổi?

   Dĩ nhiên, giới cầm quyền hiếm khi nói thẳng ra như vậy. Nói như vậy chẳng khác gì một lời tuyên bố đầu hàng. Nhưng chỉ cần chú ý một chút, chúng ta sẽ nhận ra ngay điều đó. Chính sách của Việt Nam đối với Biển Đông là gì? Rất khó biết được…

Tại sao Quân Lực Mỹ phải luôn vững mạnh

  Tác giả: Andrew Roberts, Why America’s military must be strong, Prager University Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com [Giới thiệu: Hiện tại (2015) Việt Nam đang phải đối mặt với sự đe dọa từ phía Cộng Sản Trung Quốc ngoài biển Đông cũng như ở trong nước từ văn hóa, chính trị và kinh…