Lợi nhuận có cao thượng không?

   Tác giả: Walter E. Williams, Profits are progressive, Prager University Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com Giới thiệu “Lợi nhuận” có phải là một từ ngữ tiêu cực không? Nếu không có lợi nhuận, thế giới sẽ tươi đẹp hơn? Hay lợi nhuận là một thứ gì đó cao thượng – là một động…