Tham nhũng tại ai?

Giờ ở Việt Nam đi đâu cũng thấy tham nhũng, đi đâu cũng thấy tiêu cực cả. Không nơi nào mà không có, chỉ có ít hay nhiều thôi. Đúng là tham nhũng cũng như điệu nhảy, cần 2 người thì mới nhảy được. Người đưa hối lộ và người nhận hối lộ đều như…