VÌ SAO CHÚNG TÔI PHẢN ĐỐI .

Đây là một bài viết của một Thanh niên Đức và những chia sẻ của anh cũng sẽ làm cho chúng ta có những suy nghĩ để có thể nắm tay nhau Đoàn Kết trong công cuộc chống kẻ thù. Bài viết này được Dr. Nguyễn Thế Việt dịch để các bạn hiểu rõ hơn…