50 câu nói của Tổng Thống George W. Bush

Tác giả: Ku Búa @ cafekubua.com & facebook.com/cafekubua     George W. Bush, vị tổng thống 43 của nước Mỹ là một trong những tổng thống thời chiến tranh của Mỹ. Chính sách ngoại giao và quân sự của ông ta đã biến đổi nước Mỹ từ sự cố 911. George W. Bush tin tưởng và…