VỚ VẨN LẮM

   Người Khác Nhìn Thấy Bạn Đừng bao giờ ganh tỵ với những thành quả hiện thời của người khác. Hãy chú tâm phát triển năng lực thực sự còn đang tiềm ẩn của bạn. Người khác nhìn thấy bạn đến trưa mới thức dậy, nhưng họ không biết rằng gần sáng bạn mới ngủ.…