Có ai mang sách về làng?

Nông thôn vốn là nơi thiếu cơ hội tiếp nhận thông tin đa chiều, nhiều nguồn lực ngủ quên hoặc chịu thúc thủ vì không thể, vì khó khăn khi tiếp cận thông tin, tri thức mới. Những trí thức, trong đó nhiều người từ cái nôi đồng ruộng đi ra, có thể làm gì…