Mỗi lần đổi mới giáo dục là một lần lo!

Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 6-8 được đánh giá là có nhiều đổi mới. Tuy nhiên, rất nhiều nội dung chưa được làm rõ, chưa có tính đột phá Ông Nguyễn Văn Ngai, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào…