Hiểu chữ Tâm trong Đông Y

   Tác giả: Conan Milner, Epoch Times | Dịch giả: Thu Huyền Người hiện đại tin rằng não bộ kiểm soát cơ thể. Nhưng theo Trung Y, tim mới chính làm nhiệm vụ này. Trong Trung Y, tim chính là hoàng đế của cơ thể. Điều tiết cảm xúc và chỉ đạo toàn bộ các…