Lời tiên tri khủng khiếp của bà Vanga về châu Âu và đạo Hồi đang trở thành sự thật?

   Thời buổi khổ nạn đã đến “Rất nhiều người chịu đau khổ. Bất hạnh sẽ tràn đến từ khắp nơi, động chạm đến tất cả các dân tộc… Mọi người sẽ đi chân không, không giày dép, không quần áo, không nhiên liệu, không ánh sáng…” – đó là lời tiên tri của bà…