VIỆC THẤT ĐỨC KHÔNG PHẢI NGÀY NÀO CŨNG LÀM, LỜI THẤT ĐỨC LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ NÓI

   Muốn biết một người có vận mệnh tốt ? Chỉ cần nhìn vào cách họ nói chuyện có chừng mực hay không là đủ. Muốn biết một người có vận mệnh tốt ? Chỉ cần nhìn vào cách họ nói chuyện có chừng mực hay không là đủ. Con người quan trọng nhất là…