Những câu hỏi tại sao?

   Kết nối toàn cầu khiến thông tin truyền nhanh với tốc độ ánh sáng. Tôi có nhiều người bạn trên facebook, nhờ thế mà nhiều ý tưởng được chia sẻ theo những cách không ngờ.  Trong một bài viết, chị Lê Nguyễn Hương Trà trích dẫn lại một vài ý tưởng tôi đã viết…