Tôi cũng là Ba Sàm

   Hôm nay tòa tuyên án Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh Năm năm tù, quá nặng, Không lý, không cả tình. Tội Anh là yêu nước, Mở Blog cá nhân Để cung cấp sự thật, Khai trí cho Nhân Dân. Vậy tôi, cũng yêu nước, Một công dân Việt Nam. Tôi tự hào tuyên bố…