Tội ác sẽ chỉ gây thêm căm hờn.

Những kẻ gây ra những hành vi này có thể làm tổn thương một số người dân. Nhưng sự căm hờn tích tụ lại sẽ là những nhát cuốc đào mồ chôn chế độ bạo quyền. Vài quân đốn mạt lu loa rằng tại sao những người làm cha mẹ này lại mang theo con…