Tự do là ung dung trong ràng buộc / Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương

 Ngày ….. tháng …… năm ….. Con, Ðã lâu không nhận được thư con, Thầy nghĩ là con đã trở lại bình thường. “Trở lại bình thường”, Thầy nói đây, không phải theo nghĩa thông thường, mà là “bình thường tâm thị đạo”. Than ôi! Chúng sinh ít ai có thể trở lại bình thường…

Wow … Wow … Wow … Bravo !

Bạn bè quốc tế đồng hành cùng nhân dân Việt nam. Sẽ gửi hình và thông điệp cho tổ chức bảo vệ biển. Nếu chính quyền không nỗ lực giải quyết việc cá chết, nó sẽ không giới hạn ở phạm vi quốc gia nữa, mà là vấn đề quốc tế- đồng nghiệp tôi đã…