Năm Ngọ nói chuyện Ngựa

Nam Moi Nên Chúc nhau : Mã thượng phong hầu – Khỉ chữ nho là Hầu (đồng âm với một trong năm tước quan cao quí là : Công, Hầu, Bá, Tử, Nam), mã thượng Phong hầu được dùng với ý nghĩa thăng quan tiến chức, có ngựa xe đưa rước…  – Với biểu tượng…