Giá trị của sai lầm

   Không sai, bạn sẽ không bao giờ hành động đúng  “Sai” và “đúng” là do con người và xã hội mặc định. Chúng ta biết rất nhiều điều đúng và làm theo nó. Nhưng điều sai thì chưa ai chỉ dạy chúng ta bao giờ. Chính vì vậy, có đôi khi chúng ta sẽ…