Trường Sa , Hoàng Sa Là Của Việt Nam

20140508-000232.jpg

TRƯỜNG … Kỳ kháng chiến bao năm
SA … trường đậm bóng ông cha ta nằm
LÀ … đạn, là kiếm, dao găm
CỦA … dân của nước chết đăm anh hào
VIỆT … Nam mạnh mẽ ra sao
NAM … Bắc – Trung đã dẹp bao quân thù
CỚ … gì có mắt như mù
SAO … cứ xâm phạm, tội ngu không lành
TRUNG … nghĩa khắc cốt ghi tâm
QUỐC … gia sum họp tinh anh sum vầy
THAM … gia chiến trận tràn đầy
LAM … màu quân phục đè thây quân thù
TRANH … đấu hết những thiên thu
GIÀNH … lại xã tắc cương nhu Quốc hà.