CHI BẰNG HỌC 

  
Tác giả: Phan Châu Trinh

Tuyên ngôn vĩ đại CHI BẰNG HỌC cho tương lai tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã được Phan Châu Trinh phát biểu rõ ràng năm 1907. 

Tới năm 1933, Huỳnh Thúc Kháng đăng lại tư tưởng đó thành danh ngôn như sau: “Vậy xin cùng nói lời chính cáo cùng người nước ta rằng: 
“Không bạo động, bạo động tất chết! Không trông người nước ngoài, trông người nước ngoài tất ngu! 

Đồng bào ta, người nước ta, ai mà ham mến tự do, tôi xin có một vật rất quý báu tặng cho đồng bào, là CHI BẰNG HỌC“.

Ta đã vọng ngoại, ta đã bạo động… và tất đã có quá nhiều người chết, quá lắm người ngu. 

CHI BẰNG HỌC vẫn luôn là chân lý

Thật đấy, đó là con đường Giải Thoát của tất cả chúng ta!

————-

Nguồn: Chungta.com